AHCC® ลดอาการตับอักเสบจากแอลกอฮอล์และไขมันพอกตับ

แอลกอฮอล์นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดตับอักเสบ ผังผืดในตับ และตับแข็งแล้วผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มักมีไขมันพอกตับซึ่งเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ

แพทย์หญิงจุง-ฮาคิมและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์จุง-อัน กรุงโซลทำการศึกษาวิจัยถึงผลของเอเอชซีซีในการลดตับอักเสบในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีวันละ 1 กรัม หรือ 3 กรัม และกลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซี เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

อาสาสมัครจำนวน 69 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลำดับได้รับการตรวจติดตามผลด้วยการตรวจเลือดเพื่อดูค่าเอ็นไซม์ตับคือ AST และ ALT ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบของตับ ตรวจไซโตคายการอักเสบ IL-1β และ TNF-α ตรวจไซโตคายอะดิโพเนคติน (Adiponectin)ไซโตคายลดการอักเสบทุก 4 สัปดาห์

ผลการวิจัย กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับเอเอชซีซีทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเอ็นไซม์ตับลดลงโดยมีค่า ALT ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซี รวมถึงค่าไซโตคายอักเสบ IL-1β และ TNF-α ลดลง ส่วนไซโตคายลดการอักเสบอะดิโพเนคติน (Adiponectin) มีปริมาณสูงขึ้น ขนาดการได้รับเอเอชซีซีทั้ง 1 กรัมและ 3 กรัม ให้ผลการลดการอักเสบตับเท่ากัน

Reference : Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in Alcohol – induced Liver Enzyme Elevation ; J Nutr Sci Vitaminol, 60,348-356,2014