AHCC® เพิ่มภูมิกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)

ไวรัสเอชพีวี (Human papilloma virus : HPV) คือไวรัสที่มีอยู่มากกว่า100 สายพันธุ์โยมีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสูงร้อยละ 70 และเกิดจากสายพันธุ์อื่นอีกร้อยละ 30 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบสูงอันดับหนึ่งในสตรีโดยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 6,000 รายเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ 2,600 รายหรือ 7 รายในแต่ละวัน ทั้งนี้ผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่เป็นมะเร็งปากมดดลูกมีอายุเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีทำให้มีโอกาสเป็นสูงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อถึง 400 เท่า
ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการกำจัดไวรัสเอชพีวีโดยตรง กรณีติดเชื้อภูมิคุ้มกันร่างกายจะทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อออกจากร่างกายซึ่งภายในระยะเวลา 2 ปี 90% ของผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้หมด
ดร.จูดิท สมิธ และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแพทย์เอ็มดีแอนเดอสัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาวิจัยเบื้องต้นทางคลินิคเพื่อศึกษาถึงผลของเอเอชซีซีในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีในผู้ติดเชื้อเอเอชพีวีโดยอาสาสมัครจำนวน 10 รายได้รับเอเอชซีซีวันละ 3 กรัม ทานวันละครั้งนาน 6 เดือน แพทย์นัดตรวจหาปริมาณไวรัสเอชพีวีทุก 3 เดือน โดยเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเอเชซีซีคือตรวจไม่พบเชื้อไวรัสภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงถือว่าเอเอชซีซีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสนี้
การวิจัยแสดงว่าเอเอชซีซีมีผลในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีโดย 70% ของผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบไวรัสเอชพีวีหลังจากได้รับเอเอชซีซีนาน 3 เดือน 30% ของผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบเชื้อเมื่อได้รับเอเอชซีซีนานกว่า 3 เดือนขึ้นไป ผลการวิจัยทางคลินิคเบื้องต้นนี้เป็นไปในทำนองเดียวกับผลการวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองก่อนหน้าจึงเป็นการยืนยันเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพเอเอชซีซีในการกำจัดไวรัสเอชพีวี

Reference: From Bench to Bedside : Evaluation of AHCC Supplementation to Modulate the Host Immunity to Clear High – risk Human Papillomavirus Infections : Frontiers in Oncology ; Vol 9, March 2019