AHCC® ลดอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์พบมากเป็นอันดับ 5 ของโลกและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 พบมากในแถบเอเชีย โดยอาจเกิดจากเซลล์ตับเองหรือเกิดจากการแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น ปัญหาการรักษาในปัจจุบันคืออัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับในระยะเวลา 5 ปี นั้นยังสูงถึง 70 -100% ทางการแพทย์จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อลดอัตราการกลับซ้ำ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยาสุโอะ คามิยาม่าและคณะศัลยแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์คันไซได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิคถึงผลของเอเอชซีซีในการช่วยลดอัตราการกลับซ้ำในผู้ป่วยมะเร็งตับ ฟื้นฟูการทำงานของตับช่วยให้มีอายุยืนยาวพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี การวิจัยเป็นลักษณะเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับเอเอชซีซีและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ มีผู้ป่วยมะเร็งตับที่รักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน 269 รายอาสาเข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มที่รับเอเอชซีซี 113 ราย และกลุ่มที่ไม่รับ 156 ราย

กลุ่มผู้ที่ได้รับเอเอชซีซีได้รับประทานเอเอชซีซีวันละ 3 กรัมทุกวันตลอดระยะเวลา10ปีของการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการนัดหมายเพื่อตรวจติดตามผลโดยแพทย์เป็นระยะๆ นาน 10 ปี ผลการวิจัยแสดงว่ากลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีมีอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับลดลงเหลืออยู่ที่ 34.5 % ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับมีอัตราการกลับซ้ำเท่ากับ 66.1 % ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 70-100% ในด้านการมีอายุที่ยืนยาวพบว่า ค่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มเอเอชซีซีสูงกว่าถึง 3 ปี โดยกลุ่มเอเอชซีซีมีอายุยืนยาวเท่ากับ 7 ปี ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซีคือ 4 ปี และกลุ่มเอเอชซีซีมีการทำงานของตับเป็นปกติ สุขภาพแข็งแรง

Reference : Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study : Journal of Hepatology 37 ( 2002) 78-86