Oligonol® เร่งการเผาผลาญระดับเซลล์ ลดการดูดซึมไตรกลีเซอร์ไรด์

การศึกษาวิจัยในคนที่ได้รับประทานอาหารไขมันสูงร่วมกับ Oligonol® เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงอย่างเดียวนั้นผลการตรวจเลือดพบว่าในกลุ่มที่ได้รับ Oligonol® ร่วมด้วยมีปริมาณไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ต่ำกว่าชัดเจน ทั้งนี้ Oliogonol® สามารถลดการดูดซึมไตรกลีเซอร์ไรด์จากอาหาร โดยการวิจัยในสัตว์ทดลองยังพบว่า Oligonol® เพิ่มการเผาผลาญไขมันทั้งในเซลล์ไขมันและเซลล์ตับโดยการเพิ่มการสร้างเอนไซม์ทีในขบวนการสลายไขมัน