ETAS® เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ

นอนไม่หลับ นอนน้อย นอนไม่อิ่มในคนทุกวัยมักมีสาเหตุจากภาวะเครียด และปัญหาการนอนดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและการงาน จากการศึกษาวิจัยในมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยแพทย์ญี่ปุ่นในอาสาสมัครที่มีปัญหาการนอนหลับแสดงผลว่า ETAS® มีผลช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับทั้งในผู้ที่มีปัญหานอนน้อยและนอนมากเกิน โดย ETAS® ) ปรับช่วงการนอนหลับลึกให้ยาวขึ้น ( Non REM – Sleep ) และสมดุลกับช่วงการนอนที่เรียกว่า REM ระยะเวลาการนอนหลับจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดีต่อสุขภาพ