Download the PDF full-text

 

AHCC ลดอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับหลังการผ่าตัด

มะเร็งตับเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์พบมากเป็นอันดับ5 ของโลกและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 พบมากในแถบเอเชีย โดยอาจเกิดจากเซลล์ตับเองหรือเกิดจากการแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น ปัญหาการรักษาในปัจจุบันคืออัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับในระยะเวลา 5 ปีนั้นยังสูงถึง 70 -100% ทางการแพทย์จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อลดอัตราการกลับซ้ำ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยาสุโอะ คามิยาม่าและคณะศัลยแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์คันไซได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิคถึงผลของเอเอชซีซีในการช่วยลดอัตราการกลับซ้ำในผู้ป่วยมะเร็งตับ ฟื้นฟูการทำงานของตับช่วยให้มีอายุยืนยาวพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี  การวิจัยเป็นลักษณะเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับเอเอชซีซีและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ มีผู้ป่วยมะเร็งตับที่รักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน 269 รายอาสาเข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มที่รับเอเอชซีซี 113 ราย และกลุ่มที่ไม่รับ 156 ราย

กลุ่มผู้ที่ได้รับเอเอชซีซีได้รับประทานเอเอชซีซีวันละ 3 กรัมทุกวันตลอดระยะเวลา 10ปีของการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการนัดหมายเพื่อตรวจติดตามผลโดยแพทย์เป็นระยะๆ นาน 10 ปี  ผลการวิจัยแสดงว่ากลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีมีอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับลดลงเหลืออยู่ที่ 34.5 % ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับมีอัตราการกลับซ้ำเท่ากับ 66.1 % ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 70-100%   ในด้านการมีอายุที่ยืนยาวพบว่า 79.6% ของกลุ่มที่ด้รับเอเอชซีซีมีอายุยืนยาว ตับทำงานเป็นปกติ สุขภาพแข็งแรง

 

References :
1.Matsui Y, Uhara J, Satoi S, Kaibori M, Yamada H, Kitade H, et al. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. Journal of Hepatology. Journal of Hepatology 2002;37:78-86.