Download the PDF full-text

 

AHCC ลดอาการตับอักเสบจากแอลกอฮอล์และไขมันพอกตับ

แอลกอฮอล์นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดตับอักเสบ ผังผืดในตับ และตับแข็งแล้วผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มักมีไขมันพอกตับซึ่งเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ

แพทย์หญิงจุง-ฮาคิมและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์จุง-อัน กรุงโซลทำการศึกษาวิจัยถึงผลของเอเอชซีซีในการลดตับอักเสบในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีวันละ 1 กรัม หรือ 3 กรัม และกลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซี เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

อาสาสมัครจำนวน 69 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลำดับได้รับการตรวจติดตามผลด้วยการตรวจเลือดเพื่อดูค่าเอ็นไซม์ตับคือ AST และ ALTซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบของตับ ตรวจไซโตคายการอักเสบ IL-1β และ TNF-α ตรวจไซโตคายอะดิโพเนคติน (Adiponectin) ไซโตคายลดการอักเสบทุก 4 สัปดาห์

ผลการวิจัย กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับเอเอชซีซีทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเอ็นไซม์ตับลดลงโดยมีค่า ALT ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซี  รวมถึงค่าไซโตคายอักเสบ IL-1β และ TNF-α ลดลง ส่วนไซโตคายลดการอักเสบอะดิโพเนคติน (Adiponectin) มีปริมาณสูงขึ้น  ขนาดการได้รับเอเอชซีซีทั้ง 1 กรัมและ 3 กรัม ให้ผลการลดการอักเสบตับเท่ากัน

 

References:

1.Kim H, Kim JH and IM JA. Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in Alcohol-Induced Liver Enzyme Elevation. J Nutr Sci Vitaminol 2014;60:348-56.