Download the PDF full-text

 

AHCC เพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุในมะเร็งปอดระยะที่ 4

จากสถิติในประเทศญี่ปุ่นมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการตายที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งอื่นๆแม้นว่ามีการผลิตยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอัตราการตายยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในญี่ปุ่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดคุณภาพสูงจำเป็นต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงต่อระบบต่างของร่างกายจากยา ประโยชน์ที่จะได้รับ คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยแนวทางเพิ่มภูมิคุ้มกันร่วมกับยาเคมีบำบัดจึงเป็นแนวทางที่แพทย์พิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

นายแพทย์ทาจิมะทำการศึกษาวิจัยทางคลินิคถึงผลการให้เอเอชซีซีและจีซีพีร่วมกับยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะที่ 4 (Non-small cell lung cancer : NSCLC) ที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งระยะ M1 และไม่มีการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  ผู้ป่วยจำนวน 42 รายได้รับเอเอชซีซีวันละ 3-6 กรัมและได้รับจีซีพีวันละ 1 -3 กรัมร่วมกับยาเคมีบำบัดที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าเอเอชซีซีและจีซีพีช่วยยืดอายุและลดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดได้ดีส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

 

Reference :

1.Ishizuka R, Fujii H, Miura T, Fukuchi and Tajima K. Personalized cancer therapy for stage IV non-small cell lung cancer: Combined use of active hexose correlated compound and genistein concentrated polysaccharide. Personalized Medicine Universe 2012;1:39-44