Download the PDF full-text

 

AHCC เพิ่มภูมิกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) สาเหตุมะเร็งปากมดลูก

ไวรัสเอชพีวี (Human papilloma virus : HPV) คือไวรัสที่มีอยู่มากกว่า 100 สายพันธุ์โยมีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสูงร้อยละ 70 และเกิดจากสายพันธุ์อื่นอีกร้อยละ 30 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบสูงอันดับหนึ่งในสตรีโดยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 10,000 รายเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ 5,000 รายหรือ 14 รายในแต่ละวัน ทั้งนี้ผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่เป็นมะเร็งปากมดดลูกมีอายุเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีทำให้มีโอกาสเป็นสูงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อถึง 400 เท่า

ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการกำจัดไวรัสเอชพีวีโดยตรง  กรณีติดเชื้อภูมิคุ้มกันร่างกายจะทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อออกจากร่างกายซึ่งภายในระยะเวลา 2 ปี 90%ของผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้หมด

ดร.จูดิท สมิธ และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแพทย์เอ็มดีแอนเดอสัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาวิจัยเบื้องต้นทางคลินิคเพื่อศึกษาถึงผลของเอเอชซีซีในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีในผู้ติดเชื้อเอเอชพีวีโดยอาสาสมัครจำนวน 10 รายได้รับเอเอชซีซีวันละ 3 กรัม ทานวันละครั้งนาน 6 เดือน แพทย์นัดตรวจหาปริมาณไวรัสเอชพีวีทุก 3 เดือน  โดยเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเอเชซีซีคือตรวจไม่พบเชื้อไวรัสภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงถือว่าเอเอชซีซีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสนี้

การวิจัยแสดงว่าเอเอชซีซีมีผลในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีโดย 70% ของผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบไวรัสเอชพีวีหลังจากได้รับเอเอชซีซีนาน 3 เดือน 30% ของผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบเชื้อเมื่อได้รับเอเอชซีซีนานกว่า 3 เดือนขึ้นไป   ผลการวิจัยทางคลินิคเบื้องต้นนี้เป็นไปในทำนองเดียวกับผลการวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองก่อนหน้าจึงเป็นการยืนยันประสิทธิภาพเอเอชซีซีในการกำจัดไวรัสเอชพีวี

 

Reference :

From Bench to Bedside: Evaluation of AHCC Supplementation to Modulate the Host Immunity to Clear High-Risk Human Papillomavirus Infections; Frontiers in Oncology : March,2019