Oligonol มีประสิทธิภาพลดปริมาณไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ( Non-Alcoholic Fatty liver Disease : NAFLD) คือภาวะความผิดปกติของตับที่เกิดการสะสมของไขมัน
ในเซลล์ตับปริมาณมากโดยสะสมอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์

ในเอเชียพบว่ามีผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับสูงถึงร้อยละ 30 และมักพบในเพศชายเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิง ภาวะไขมันพอกตับมีความสัมพันธ์กับการมี
น้ำหนักตัวเกิน การมีภาวะอ้วนลงพุง ไขมันหรือน้ำตาลในเลือดสูง ระยะแรกที่มีภาวะไขมันพอกตับนั้นจะไม่มีอาการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
หากแต่เมื่อมีอาการตับอักเสบจะมีผลก่อให้เกิดพังผืดที่ตับ เซลล์ตับเกิดความเสียหายกลายเป็นตับแข็ง มะเร็งตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต

การลดน้ำหนักตัวด้วยการออกกำลังกาย ควบคุมอาหารและปรับไลฟสไตล์เป็นวิถีทางที่ใช้ในการลดปริมาณไขมันภายในเซลล์ตับ โดยการลดน้ำหนักได้ 5-10%
จะมีผลให้ไขมันพอกตับลดลงได้

Oligonol มีประสิทธิภาพลดปริมาณไขมันพอกตับ

วารสารทางการแพทย์ Nutrients พิมพ์เผยแผ่การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่พบว่า Oligonol Functional food มีประสิทธิภาพในการช่วยลดไขมันในเซลล์ตับ
ในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับ (NAFLD)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Oligonol และยาหลอกในการลดไขมันพอกตับในอาสาสมัครที่มีภาวะไขมันพอกตับระดับปานกลาง
โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับ Oligonol หรือยาหลอกวันละ 200 มก. เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน การตรวจวัดไขมันในตับทำโดยการตรวจด้วยเครื่อง MRI-PDFF
ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าการตรวจด้วยอัลตราซาวด์

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับ Oligonol เมื่อตรวจวัดปริมาณไขมันในตับด้วยเครื่อง MRI-PDFF พบว่าปริมาณไขมันในตับลดลง 10-30%
โดยที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกนั้นไม่พบว่ามีปริมาณไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้รับ Oligonol ยังมีน้ำหนัก

ตัวลดลง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง น้ำตาลในเลือดลดลง เมื่อตรวจวัดปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในลำไส้พบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับ Oligonol
นั้นมี จำนวนแบคทีเรียดีที่สร้างกรดไขมันสายสั้น (Short chain fatty acid : SCFA) ทำให้ผนังลำไส้แข็งแรง และมีผลในการลดการไขมันในตับ คือ
Akkermansia, Lachnospira, Dialister และ Faecalibacterium มีจำนวนและชนิดเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจำนวนแบคทีเรียไม่ดีทำให้เกิดโรคคือ
Dorea, Romboutsia, ErysipelotrichaceaeUCG-003 และ Agathobacter ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกนี้แสดงว่า Oligonol มีประสิทธิภาพในการภาวะไขมันพอกตับ โดยมีผลในการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ที่มีผลในการ
ลดไขมันในตับ ลดการอักเสบ เสริมสร้างความแข็งแรงผนังลำไส้ Oligonol จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะไขมันพอกตับร่วมกับ
การปรับไลฟสไตล์