AHCC® ลดการดื้อยาเคมีบำบัด

การต้านยาเคมีบำบัดโดยเซลล์มะเร็งเป็นปัญหาในการรักษา ทั้งนี้เซลล์มะเร็งสามารถสร้างสารที่เรียกว่า Heat shock protein 27 (HSP 27) ที่มีคุณสมบัติในการหยุดยั้งการเกิดขบวนการสลายตัวเอง Apoptotic) ของเซลล์เมื่อได้รับยาเคมีบำบัด
นักวิจัยมหาวิทยาลัยคิวชูได้วิจัยในหลอดทดลองถึงผลของเอเอชซีซีในการลดการต้านยาเคมีบำบัดเจมซิตาเบน ( Gemcitabine )ของเซลล์มะเร็งตับอ่อน การวิจัยพบว่าในเซลล์มะเร็งตับอ่อนที่สามารถต้านยาเจมซินตาเบนนั้นตรวจพบปริมาณสาร HSP 27 สูงกว่าและอัตราการเพิ่มจำนวนอยู่ในระดับสูงกว่าเซลล์ที่ไวต่อยา การศึกษาวิจัยเป็นในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างให้เซลล์ที่ต้านยาได้รับเอเอชซีซีร่วมกับยาเจมซิทาเบน ได้รับเอเอชซีซีหรือเจมซิทาเบนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
วารสาร Anticancer research พิมพ์เผยแพร่การวิจัยนี้ในปี 2014 ว่าเมื่อให้เอเอชซีซีร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมซิทาเบน (Gemcitabine) เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งตับอ่อนที่ต้านยาเจมซิทาเบนนั้น พบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งตับอ่อนดีกว่าการใช้ยาเจมซิทาเบนเพียงอย่างเดียวหรือเอเอชซีซีเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตราการเพิ่มปริมาณเซลล์มะเร็งตับอ่อนในกลุ่มที่ให้เอเอชซีซีร่วมกับเจมซิทาเบนมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 50% กลุ่มที่ให้เจมซิทาเบนอย่างเดียวเท่ากับ 90% และกลุ่มที่ให้เอเอชซีซีอย่างเดียวคือ 80%
เอเอชซีซีมีผลลดปริมาณ HSP 27 ที่เซลล์มะเร็งตับอ่อนสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านยาโดยเอเอชซีซีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เอเอชซีซีมีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการให้เอเอชซีซีร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมซิทาเบนมีผลเสริมฤทธิ์ในการรักษามะเร็งตับอ่อน

Reference: Active Hexose Correlated Compound Down – regulates HSP27 of Pancreatic Cancer Cells, and Helps the Cytotoxic Effect of Gemcitabine ; Anticancer Research 34:141-146(2014)